Polski przedsiębiorca ma do wyboru kilka form prowadzenia działalności. Duże przedsiębiorstwa to często spółki akcyjne. Jej prowadzenie wymaga sporego doświadczenia przedsiębiorców i stawia przed nimi wyśrubowane wymagania co do ewidencji zdarzeń gospodarczych. Dlatego warto skorzystać z pomocy biur rachunkowych, aby mieć pewność, że wszelkie wymagania formalne w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Spółka akcyjna – charakterystyka

Jeżeli chcemy utworzyć nową spółkę akcyjną, potrzebujemy kapitału zakładowego o wysokości 100 000 zł. Firma posiada osobowość prawną, co znaczy, że niemożliwa jest sytuacja, gdzie właścicielem jest jedna osoba prywatna. Najczęściej spółkę akcyjną prowadzi jeden lub kilka podmiotów prawnych, a wspólnikami są akcjonariusze posiadający określoną ilość akcji na giełdzie. Akcjonariusze nie odpowiadają jednak za zobowiązania spółki.

Finanse w spółce akcyjnej

Księgowość dla firm akcyjnych jest skomplikowana i bardzo wymagająca. Spółka jest zobowiązana do pełnej księgowości. A trzeba wiedzieć, że to bardzo sformalizowany, rozbudowany i precyzyjny system. Co roku księgowi są zobowiązani do przygotowania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Wynik takiego badania składany jest w sądzie rejestrowym wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki. Dobrze prowadzona księgowość i dobre wyniki audytów świadczą kondycji firmy.

Liczba wystawianych faktur i transakcji w spółce akcyjnej jest bardzo duża. Odciążeniem może być oddelegowanie części obowiązków pracownikom biura rachunkowego. Nie narażamy się wtedy na koszty wynikające z nałożonych kar przez organy państwowe i na utratę zaufania ze strony partnerów i akcjonariuszy.

Gdzie szukać księgowych dla dużych firm?

Jeżeli nasza firma ma osobowość prawną, warto skorzystać z zewnętrznych biur rachunkowych. Oferują one usługi księgowe dla firm na najwyższym poziomie. Najlepiej kierować się doświadczeniem biura, ale też konkretną ofertą. Powinny znaleźć się w niej usługi raportowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, na NC oraz na giełdach z innych części świata. Profesjonalne biuro rachunkowe charakteryzuje się dużą ilością zatrudniania specjalistów z dziedziny finansów, którzy mogli uczestniczyć w tworzeniu narzędzi do raportowania finansowego i operacyjnego w celu spełnienia potrzeb udziałowców mniejszościowych. Im liczniejsze oddziały i większe doświadczenie w zakresie obsługi dużych spółek, w tym też zagranicznych, tym większe może być nasze zaufanie do biura.

Obowiązki biura rachunkowego

Kiedy już wybierzemy odpowiednie biuro rachunkowe, warto znać obszary, w których jest ono zobowiązane nas obsługiwać. Podstawowym obowiązkiem jest oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi kadrowo-płacowe i raportowanie. Biuro bierze też na siebie wystawiane faktur i dostarczanie ich do odbiorców; obsługuje konta bankowe.

Księgowość w spółce akcyjnej jest regulowana przez wyśrubowane wymagania prawne. Pełno tu pułapek dla księgowych, a ich przeoczenie może skończyć się nałożeniem na spółkę wysokich kar finansowych. Rozwiązaniem problemu jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym doświadczonym w raportowaniu na GPW.