Odpady medyczne to odpady, które powstają na skutek świadczenia usług zdrowotnych i prowadzenia medycznych badań naukowych. Odpady weterynaryjne powstają natomiast podczas badania i leczenia zwierząt. Jak łatwo zauważyć, definicje tych odpadów wydają się dość szerokie; i słusznie – do odpadów medycznych i weterynaryjnych zaliczyć można przedmioty i substancje, które nie tylko powstają w różnorodnych warunkach, ale też charakteryzują się różną postacią (występować mogą zarówno w postaci stałej, jak też ciekłej i gazowej).

Jak podają dane, samych odpadów medycznych w Polsce w ciągu roku powstaje ok. 200 ton. Wśród nich wyróżnia się odpady komunalne oraz o charakterze komunalnopodobnym – stanowią one od 75 do 80% wszystkich odpadów medycznych. Pozostałe klasyfikowane są jako odpady, wymagające specjalnego traktowania. Do tej szczególnej grupy zaliczyć można odpady specjalne, patologiczne i infekcyjne. Mogą być one źródłem istotnego niebezpieczeństwa dla otoczenia ze względu na to, że miały one bezpośrednią styczność z chorymi. Do tej grupy zaliczyć można np. strzykawki, zużyte opatrunki, odpady, które powstają podczas operacji lub takie, które generowane są podczas sekcji zwłok.

W jaki sposób unieszkodliwia się odpady medyczne i weterynaryjne?

  1. Spalanie

Proces spalania przewiduje umieszczenie odpadów w specjalnych piecach, bez wcześniejszego mieszania ich z innymi odpadami. Warunki, w jakich odbywa się spalanie, określone zostały w rozporządzeniu z 8 listopada 2016 roku. Przewiduje ono m.in. konieczność istnienia w każdej spalarni automatycznego systemu podawania odpadów, dodatkowego palnika pomocniczego (który uruchomi się w sposób automatyczny, jeśli temperatura gazów spalinowych nie będzie wystarczająco wysoka). Spalarnia powinna spełniać również normy emisyjne, które ograniczają szkodliwy wpływ na środowisko.

  1. Dezynfekcja termiczna

Metoda ta pozwala na 80-procentową redukcję objętości odpadów. Najczęściej stosowana jest w przypadku unieszkodliwiania przedmiotów ostrych oraz odpadów infekcyjnych.

  1. Autoklawowanie

Metoda na nazywana bywa również sterylizacją parową. Przy autoklawowaniu wykorzystuje się specjalne komory ciśnieniowe. Aby unieszkodliwić odpady, nie trzeba ich wcześniej rozdrabniać. Niestety metody tej nie poleca się stosować przy m.in. odpadach farmakologicznych, chemoterapeutycznych czy odczynnikach laboratoryjnych.

  1. Obróbka fizyczno-chemiczna

Podczas tej metody odpady poddaje się działaniu odpowiednich substancji (chlor, pochodne chloru, jodu czy bromu), aby w kolejnym kroku fizycznie je rozdrobnić. Na skutek tego działania odpady zostają oczyszczone z toksycznych związków.

  1. Oddziaływanie za pomocą mikrofal

W procesie tym podejmuje się kilka kroków. Na początku odpady czyszczone są parą, co pozwala na oczyszczenie ich z patogenów o charakterze lotnym. Później odpady zostają mechaniczne pokruszone. Następnie przygotowane w ten sposób odpady poddaje się działaniom mikrofal przez minimum 30 minut. Po dawce promieniowania odpady dla dodatkowej dezynfekcji przetrzymuje się w temperaturze minimum 95°C.

Odpady medyczne i weterynaryjne to odpady, które wymagają szczególnej troski, zwłaszcza jeśli chodzi utylizację. Ich właściwe unieszkodliwienie pozwala na uchronienie ludzi i zwierząt przed kontaktem ze szkodliwymi drobnoustrojami, które mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Przestrzeganie norm ujętych w rozporządzeniach, dokładność i zachowanie ostrożności to kwestie, które powinny być traktowane priorytetowo, bez względu na to, która metoda unieszkodliwiania odpadów jest stosowana.

Inspirowane: ekoemka.com.pl –  unieszkodliwianie odpadów medycznych Warszawa