Fotowoltaika pozwalają pozyskać energię elektryczną z darmowego i niewyczerpalnego źródła, jakim jest słońce. Nic więc dziwnego, że instalacje i farmy fotowoltaiczne to coraz częstszy widok w polskim krajobrazie. Czy ich budowa wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? Kiedy inwestor powinien się o nią ubiegać?

Decyzja środowiskowa – co to? Kiedy jest wymagana?

 Decyzja środowiskowa to dokument, który wskazuje, w jaki sposób inwestor powinien zrealizować planowane przedsięwzięcie, tak aby w jak najmniejszym stopniu zagrażało środowisku naturalnemu. Jest ona wymagana w przypadku inwestycji, które:

  • zawsze znacząco oddziałują na środowisko – do kategorii tej zalicza się m.in. składowiska odpadów, autostrady i drogi ekspresowe czy też elektrownie jądrowe. W ich przypadku zanim decyzja środowiskowa zostanie wystawiona, najpierw należy dokonać oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • potencjalnie znacząco oddziałują na środowisko – to m.in. parkingi samochodowe, wyciągi narciarskie czy też elektrownie wodne. W ich przypadku nie zawsze istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a organ uprawniony do wydania decyzji środowiskowej może to zrobić na podstawie karty informacyjnej.

Decyzja środowiskowa a fotowoltaika – kiedy jest niezbędna?

 Jedną z największych zalet fotowoltaiki jest jej niewielki wpływ na środowisko naturalne. Nie oznacza to jednak, że instalacje z panelami lub kolektorami słonecznymi w ogóle nie oddziałują na przyrodę. Tyczy się to zwłaszcza farm fotowoltaicznych, których budowa stanowi ingerencję w teren. W efekcie w ich przypadku uzyskanie decyzji środowiskowej bywa niezbędne. Kiedy inwestor powinien o to zadbać?

To, czy farma fotowoltaiczna będzie wymagać decyzji środowiskowej czy też nie, zależy od dwóch czynników powierzchni zabudowy oraz rodzaju terenu, na którym ma zostać posadowiona. Decyzja środowiskowa jest konieczna, jeśli:

  • powierzchnia zabudowy farmy fotowoltaicznej na terenie objętym formami ochrony przyrody (tj. użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, etc.) wynosi więcej niż 0,5 ha,
  • powierzchnia zabudowy farmy fotowoltaicznej na terenach pozostałych (poza obszarem ochrony przyrody) wynosi więcej niż 1 ha.

Co ważne, do powierzchni zabudowy należy zaliczyć nie tylko powierzchnię terenu, na którym zostaną umiejscowione panele fotowoltaiczne, ale również pozostałą powierzchnię, która ulegnie zmianie w wyniku budowy farmy fotowoltaicznej. Mowa tutaj o infrastrukturze towarzyszącej, czyli drogach, transformatorach czy też falownikach.

Prawidłowe wyliczenie powierzchni zabudowy to obowiązek inwestora. Niemniej organ administracyjny zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji. Może również je zakwestionować. Dlatego warto zadbać o rzetelność pomiaru.

Farma fotowoltaiczna – dodatkowe formalności

 Farma fotowoltaiczna, której powierzchnia wynosi więcej niż 1 ha lub 0,5 ha na terenach objętych formami ochrony przyrody, jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W efekcie organ administracyjny może nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na tym jednak nie koniec. Inwestor musi również sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, a do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołączyć szereg załączników, w tym kopie mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym farma fotowoltaiczna ma stanąć. Ostatnim krokiem jest uiszczenie opłat skarbowych i przekazanie dokumentów właściwemu organowi.

Uzyskanie decyzji środowiskowej to czasochłonny i skomplikowany proces, w ramach którego należy złożyć wiele dokumentów. Żeby pomyślnie przejść procedurę administracyjną, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów ds. konsultingu środowiskowego. Po pierwsze, upewnią się oni, że farma fotowoltaiczna wymaga decyzji środowiskowej. Po drugie, pomogą inwestorowi w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgód.